[eltdf_section_title position=”” title_tag=”h3″ title=”Algemene bepalingen en Garantievoorwaarden”]

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Definities

 

 1. Tablez , gevestigd te Echt, KvK-nummer 63631377, wordt in deze algemene voorwaarden

aangeduid als verkoper.

 1. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 2. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en

leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

 1. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen

is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betaling

 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in

sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de

reservering en de vooruitbetaling.

 1. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper

gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting

heeft voldaan.

 1. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met

betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten

worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de

vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 1. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is

hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is

genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het

aanbod.

 1. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht

op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

 1. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit

uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief

de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst

dienovereenkomstig aan.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.

 1. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre

de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg

heeft.

 1. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten

in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die

aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang

 

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van

verkoper naar koper.

 

Artikel 7: Onderzoek, reclames

 

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval

binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te

onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen

partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die

daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

 1. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen

moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper

schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

 1. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht

om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een

creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

 1. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat

of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 1. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere

producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

 1. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

 

Artikel 8: Monsters en modellen

 

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als

aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te

beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te

leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

 1. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de

oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als

aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 9: Levering

 

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper

zijn.

 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert

of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de

overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 1. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies

die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en

risico van koper op te slaan.

 1. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in

rekening te brengen.

 1. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,

vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft

gesteld.

 1. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale

termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke

stellen.

 1. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders

schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.

Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 10: Overmacht

 

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst

voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.

 1. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper

ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge

waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan

worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en

oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand,

bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen,

transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.

 1. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven

waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de

contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te

verwijten is.

 1. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan

zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort

zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin

bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de

overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een

aangetekende brief.

 

Artikel 11: Overdracht van rechten

 

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een

beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van

verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper

zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 1. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,

heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen

deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan

in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.

 1. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden

noch op enige andere wijze te bezwaren.

 1. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede

tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

 1. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet

conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet

geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.

 1. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de

verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de

uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende

geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(

 1. en) wordt uitbetaald. Dit bedrag

wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

 1. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van

opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 14: Klachtplicht

 

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan

verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de

tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.

 1. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te

vervangen.

 

Artikel 15: Garanties

 

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende.

Verkoper

garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken

zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te

maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na feitelijke

ingebruikneming door koper.

 1. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige

risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds

volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een

inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige

zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het

verrichten van onderzoek.

 1. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van

onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of

derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het

gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

 1. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde

geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt

verstrekt.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

 

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.

 1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene

voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige

bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 17: Forumkeuze

 

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de

bevoegde rechtbank.